વન રક્ષક (Forest Guard), વર્ગ-૩ Final Answer Key cum Response Sheet

વન રક્ષક (Forest Guard), વર્ગ-૩ Final Answer Key cum Response Sheet 
ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર હસ્તકની વન રક્ષક (Forest Guard), વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ-૮૨૩ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર દ્વારા તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક: Forest/202223/1 પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ.

આ પરીક્ષા ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૪ થી તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૪ દરમ્યાન કુલ-૪૮ સેશનમાં CBRT (Computer Based Response Test) પદ્ધતિથી લેવામાં આવેલ. જેની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી પ્રસિદ્ધ કરી ઉમેદવારો પાસેથી તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૪ થી તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૪ દરમ્યાન વાંધા અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ Final Answer Key cum Response Sheet મંડળની વેબસાઇટ ઉપર તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૪ના રોજ સાંજે ૧૮-૦૦ કલાકે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. ઉક્ત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ Final Answer Key cum Response Sheetમાં પણ કેટલીક ક્ષતિઓ રહેવા પામેલ છે, તેવી રજૂઆતો કેટલાક ઉમેદવારો દ્વારા મંડળને કરવામાં આવેલ હતી. જે ધ્યાને લઇ, મંડળ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ Final Answer Key cum Response Sheet સામે તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૪ થી તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૪ પુન: Online માધ્યમથી વાંધા સૂચનો મંગાવવામાં આવેલ હતાં.
ઉક્ત મળેલ વાંધાઓની ચકાસણીને અંતે તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૪ના રોજ ૧૮-૦૦ કલાકે Revised Final Answer Key cum Response Sheet પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે
વન રક્ષક (Forest Guard), વર્ગ-૩ Final Answer Key cum Response Sheet

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.